Aluminium – glin o czystości technicznej, zawierający różne ilości zanieczyszczeń, zależnie od metody otrzymywania. W wyniku rafinacji elektrolitycznej otrzymuje się aluminium zawierające 99,95–99,955% Al. Aluminium hutnicze, otrzymywane przez elektrolizę tlenku glinu w stopionym kriolicie, zawiera 99,0–99,8% Al. W odniesieniu do pierwiastka chemicznego (Al, łac. aluminium) stosuje się określenie „glin”. Według niektórych źródeł oraz w mowie potocznej termin „aluminium” odnosi się również do pierwiastka chemicznego (glinu, Al).

 

Recykling aluminium

 

Wraz z rozwojem gospodarki światowej nie tylko wzrosła liczba opakowań aluminiowych, będących dla wielu miarą postępu cywilizacji, lecz również wzrosła ilość śmieci w środowisku naturalnym. Wśród odpadów znajdują się także te pożyteczne, które stwarzają możliwość recyklingu np. złom aluminiowy. Złom aluminiowy jest jednym z tych odpadów, które można ponownie przetworzyć i wykorzystać! A co ważne jego recykling można powtarzać w nieskończoność!

Recykling kabli to rozwijający się i dochodowy segment rynku odpadów wtórnych. Nadal zajmuje się nim niewiele firm, jeszcze mniej robi to w efektywny i zgodny z normami europejskimi sposób. Zysk zapewnia duża różnica między ceną złomu kablowego, a cenami za złom aluminiowy.

Do tego właśnie służą maszyny MACHTEK – zamieniają stare kable w cenne surowce, takie jak aluminium.

 

Technologia wytwarzania aluminium

 

Aluminium głównie pozyskuje się z boksytu. Urobek z kopalni trafia do zakładu wzbogacania, w którym boksyt przetwarza się w tlenek glinu. Pierwszymi operacjami są:

  • rozdrobnienie rudy do konsystencji piasku w młynie kulowym,
  • ekstrakcja tlenku glinu w trakcie procesu Bayera, w którym zmielony boksyt miesza się z wapnem palonym i wodorotlenkiem sodu.

 

Produkt umieszcza się w ciśnieniowych zbiornikach i podgrzewa się do 240 °C, w efekcie czego powstaje glinian sodu. Po odseparowaniu nierozpuszczalnych zanieczyszczeń od glinianu sodu w zbiornikach grawitacyjnych przeprowadza się hydrolizę. W obecności zarodków krystalizacji wytrąca się wodorotlenek glinu, który w procesie kalcynacji przeprowadza się w tlenek glinu.

W elektrolitycznym procesie Halla-Heroulta tlenek glinu zostaje przetworzony w wolny metal w wyniku:

  • rozpuszczenia tlenku glinu w elektrolicie, którym jest stopiony kriolit o temperaturze ponad 900 °C,
  • zanurzenia grafitowej anody do wanny i prowadzenia elektrolizy prądem o natężeniu setek tysięcy amperów.

 

Powstający metal opada na dno wanny w postaci płynnej i jest sukcesywnie usuwany.